END Ders İçerikleri

END 211, Endüstri Mühendisliğine Giriş, Kr:2,0 AKTS:4,0

Endüstri Mühendisliği Tarihçesi ve Kullanılan Teknikler, Fabrika Yeri Seçimi, Yerleştirme Düzeni Tasarımı, İnsan Makinaİlişkileri, Harekat Etüdü, Zaman Etüdü, İş ve İşçi Güvenliği, Kurum Ziyaretleri.

END 251, Olasılık Teorisi, Kr:3,5 AKTS:5,0

Olasılık Teorisinde Temel Kavramlar, Sayma Teknikleri, Bayes Kuralı, Kesikli ve Sürekli Rassal Değişkenler, Kesikli ve Sürekli Rassal değişkenlerin Olasılık Dağılımları, Ortak Olasılık Dağılımları, Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları.

END 252, İstatistik, Kr:3,5 AKTS:5,0

Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Aralık Tahmini, Önsav Sınaması (Hipotez Testi), Doğrusal Korelasyon ve Regresyon, Istatistikte verilerin Organize Edilmesi ve Sunulması, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Asimetri Ölçüleri.

END 202, Yöneylem Araştırması-I, Kr:3,0 AKTS:4,0

Yöneylem Araştırmasına Giriş, Doğrusal Programlama, Simpleks Yöntemi, Dualite ve Primal-Dual İlişkileri, Duyarlılık Analizleri, Ulaştırma Modeli, Atama Modeli ve Çözümü, Tam Sayılı Programlama.

END 303, Yöneylem Araştırması-II, KR:3,0 AKTS:5,0

Dinamik Programlama, Rassal Süreçlere Giriş, Markov Zincirleri, Sürekli Zaman Markov Süreçleri, Rassal Süreç Uygulamaları, Doğum-Ölüm Süreçleri, Kuyruk Teorisi.

END 332, İş Etüdü ve Ergonomi, KR:3,0 AKTS:3,0

İş Etüdüne ve Ergonomiye Giriş, Metot Etüdü, İş Ölçümü (Zaman Etüdü ve Standart Zaman Hesaplama), Fiziksel Ergonomide İnsan, Antropometri, Enerji Tüketimi ve Mola Sürelerinin Hesaplanması, Fiziksel Ergonomi Riskleri, HMD Yöntemiyle Fiziksel Ergonomik Risklerin Analizi, NIOSH Yük Eşidi Modeli, İnsanın Bilişsel Yapısı, İnsan-Makine Sisteminde Ergonomi, Çevresel Faktörler (Gürültü, İklim, Aydınlatma), İş Sağlığı ve Güvenliği.

END 341, Mühendislik Ekonomisi, KR:3,0 AKTS:3,5

Karar  vermede Ekonomik Analiz, Karar Analizi, Maliyet Kavramı, İşletmelerde Finans Fonksiyonu, Temel Faiz Formülleri, Yıllık maliyet Karşılaştırmaları, Amortisman ve vergiler, Makina ve Teçhizat Yenilemede Matematiksel Modeller, Net Şimdiki Değer Analizi, İç verim Organı.

END 342, Mühendisler için Planlama, KR:3,0 AKTS: 4,0

Proje Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, Proje Yönetiminin Aşamaları, Proje Yönetiminde Planlama, Ağ Analizine Giriş, En Kısa Yol Problemi, En Küçük Kapsayan Ağaç Problemi, En Büyük Akış Problemi, Kritik Yol Yöntemi, PERT Yöntemi, Proje Yönetiminde Kaynak Planlama, Süre-Maliyet İlişkisi, Projelerin Sonlandırılması, Örnek Olaylar.

END 304, Yöneylem Araştırması-III, KR:3,0 AKTS:5,0

Doğrusal Olmayan Programlama, Metasezgisel Yöntemler, Tavlama Benzetimi, Yasaklı Arama, Genetik Algoritmalar, Yapay Sinir Ağları.

END 322, Tesis Tasarımı ve Planlama, KR:3,0 AKTS:4,0

Üretim ve Operasyon Yönetimine Giriş, Ürün ve Hizmet Tasarımı, Öngörü Teknikleri, Uzun Dönemli Kapasite Planlaması, Tesis Tasarımı ve Planlamaya Giriş, Tesis Planlama Problemi Tekli Tesis Yeri Seçimi Problemleri, Çoklu Tesis Yeri Seçimi Problemleri.

END 361, Sistem Benzetimi KR:3,5 AKTS:4,5

Sistem Benzetimi ve Modelleme Kavramı, Benzetimde Kullanılan Programlama Dilleri, Benzetimde İstatistiksel ve Matematiksel Modeller, Elle Benzetim, Rassal Sayılar, Rassal Değişkenler, Kuyruk Modelleri, Benzetim Modelinin Analizi.

END 402, Karar Analizi, KR:2,5 AKTS:3,0

Karar Analizine Giriş, Karar Modeli, Belirsizliğin Modellenmesi, Önceliklerin Modellenmesi, Oyun Teorisi, Fayda Kuramı, Çok Ölçütlü Karar Verme.

END 423, Üretim Planlama ve Kontrol, KR:3,0 AKTS:4,0

Üretim Planlama ve Kontrole Giriş, Bütünleşik (Toplu) Planlama, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Tam Zamanında Üretim, Üretim Çizelgeleme, Envanter Kontrol.

END 484, Kalite Yönetimi ve Kontrolü, KR:3,5 AKTS:5,0

Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, Kalite Planlama, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Kalite Yönetim Modelleri (TKY, ISO 9001, Altı Sigma), Kalite İyileştirme Yöntem ve Araçları, İstatistiksel Süreç Kontrolü (Değişkenler ve Özellikler için Kontrol Şemaları), Süreç Yeterlilik Analizi, Kabul Örneklemesi, Deneysel Tasarım.

END 494, Bitirme Projesi, KR:5,0 AKTS:8,0

Endüstri Mühendisliği Lisans Programında Öğrenilen Teorik Bilgilerin Uygulaması, Gerçek Hayat Problemlerinin ve Sistemlerinin Tanımlanması ve Modellenmesi, Elde Edilen Verilerin Analiz Edilmesi, Akademik Yazım Tecrübesi, Ekip Çalışması Tecrübesi, Etik Alışkanlıkların Kazandırılması.

END 404, Matematiksel Programlama, KR:3,0 AKTS:4,0

Matematiksel Modelleme Sanatı, Ulaştırma, Dağıtım, Konumlandırma, Üretim Ve Ekonomik Planlama AlanlarındakiDeterministik Modeller.

END 414, Tedarik Zinciri Yönetimi, KR:3,0 AKTS:4,0

Tedarik Zinciri Yönetimi Aşamaları, Yeni Yaklaşımlar, Lojistik Yönetiminde Sistem Yaklaşımı, Satın Alma, Sipariş İşleme, Tedarikçi Seçimi, Depolama, Taşıma Teknikleri, Dağıtım Ağı Tasarımı, Tedarik Zinciri Planlama ve Karar Verme Süreçleri, Tedarik Zincirinde Yeni Teknolojiler.

END 422, Üretim Çizelgeleme, KR:3,0 AKTS:4,0

Varsayımlar, Performans Ölçekleri, Çizelgeleme Problemlerinin Sınıflandırılması, Tek Makine Problemleri ve Algoritmaları, Paralel Makine Problemi, Akış Tipi Çizelgeleme Problemi, Atölye Tipi Çizelgeleme Problemi,  Tam Sayılı Programlama FormülasyonlarıEnümerasyon Yöntemleri, Sezgisel Yöntemler.

END 424, Grup Teknolojisi ve Esnek İmalat Sistemleri, KR:3,0 AKTS:4,0

Grup Teknolojisi ve Esnek İmalat Sistemleri(EİS) ile İlgili Temel Kavramlar, Üretim Sistemlerinin Karşılaştırılması, Yerleşim Düzenleri, Kümelendirme Yöntemleri, Sınıflandırma ve Kodlama, Grup Teknolojisi ve EİS Tasarımı, EİS’DE Otomasyon, Simülasyon Uygulamaları.

END 425, Bilgisayarla Bütünleşik İmalat, KR:3,0 AKTS:4,0

Bilgisayarla Bütünleşik İmalat ve Otomasyon, Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat, Sayısal Kontrollü İmalat, Robotlar, Esnek İmalat Sistemleri, Otomasyon Teknolojileri Laboratuvar Uygulamaları, Esnek İmalat Sistemleri Tasarım ve Benzetim Uygulamaları.

END 427, Malzeme Yönetimi, KR:3,0 AKTS:4,0

Malzeme Yönetimine Giriş, Malzeme İhtiyaç Planlaması, Envanter Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Envanter Yönetiminde Analitik Yöntemler.

END 452, İstatistiksel Karar Verme, KR:3,0 AKTS:4,0

Tekli Doğrusal Regresyon, Çoklu Regresyon, Gölge Değişkenli Modeller, Doğrusal Olmayan Regresyon Modelleri, Tek Yönlü Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi.

END 454, Kuyruk Teorisi, KR:3,0 AKTS:4,0

İletişim, Üretim, Bilgisayar, Servis Endüstrisi ve Ulaştırma Uygulamalarında Kuyruk Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi, Doğum-Ölüm Süreçleri ve Markov Kuyrukları, Kuyruk Ağları, Tekli-Çoklu Sunuculu Kuyruklar, Çok-Sınıflı Kuyruk Ağları, Akışkan Modelleri, Yoğun-Trafik Kuramı Ve Difizyon Yaklaştırmaları.

END 456, Rassal Süreçler, KR:3,0 AKTS:4,0

Rassal Süreçlere Giriş, Yenilenme Kuramı, Rassal Envanter Modelleri, Farklı Sistem Konfigürasyonlarının Güvenirliği, Karar Ağaçları, Bayesgil Ağları.

END 462, Sistem Dinamiği, KR:3,0 AKTS:4,0

Sistem Dinamiği Kavramı, Sistem Model İlişkisi, Geri Besleme ve Döngü, Modelleme, Modelin Formülasyonu, Bilgisayarla Sistem Dinamikleri, Çeşitli Sistem Dinamikleri Örnekleri.

END 451, Deneysel Tasarım, KR:3,0 AKTS:4,0

Deneysel Tasarıma Giriş, Tek Faktörlü Deneyler, Deneysel Tasarımda Varyans Analizi, 2k Faktoriyel Deneyler, Latin Kareler, Regresyon Modelleri, Deneysel Tasarımla Süreç Optimizasyonu, Taguchi Kayıp Fonksiyonu. 

END 453, Risk Analizi ve Risk Yönetimi, KR:3,0 AKTS:4,0

Risk, Risk Yönetimi ve Analizi Kavramları, Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, Kurumsal Risk Yönetimi, Entegre Risk Yönetimi, Risk Yönetimi Döngüsü, Risk Analiz Yöntemleri, Olasılıklı Risk Kıymetlendirme, Risk Anında Yönetim.

END 465, Sistem Analizi ve Tasarımı, KR:3,0 AKTS:4,0

Sistem Yaklaşımı, Genel Sistem Kuramı, Sistem Analizi ve Karar Verme Süreci, Sistem Analizi ve Tasarım Aşamaları, Modelleme, Sistem Analizinde Kullanılan Araçlar, Sistem Denetimi, Bilgi Sistemleri ve Sibernetik, Vaka Analizleri ve Örnek Olaylar.

END 443, Stratejik Planlama, KR:3,0 AKTS:4,0

Strateji Kavramı, Vizyon, Misyon ve Değerler, Stratejik Hedefler, İç ve Dış Çevre Analizi, Swot Analizi, Stratejik Planın Oluşturulması, Stratejik Liderlik.

END 441, Proje Yönetimi, KR:3,0 AKTS:4,0

Proje Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, Proje Yönetiminin Aşamaları, Proje Organizasyon Şekilleri, Proje Seçimi, Projelerde Liderlik ve Takım Oluşturma, Proje Zaman Planlama, Proje Kaynak Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Proje Değerlendirme, Bilgisayar Destekli Proje Yönetimi.

END 472, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik, KR:3,0 AKTS:4,0

İnsan Bilgisayar Etkileşimine (İBE) Genel Bakış, İBE’nin Fiziksel Boyutu, İBE’nin Bilişsel Boyutu, İBE ve Kullanılabilirlik, İBE ve Kullanılabilirlik Analizi, Web Tabanlı Sitemlerde Uygulamalar, Mobil Sitemlerde Uygulamalar, Kullanıcı Testi Uygulamaları.

END 455, Tahmin Yöntemleri, KR:3,0 AKTS:4,0

Tahmin Yöntemlerine Giriş, Tahmin Yöntemleri İçin İstatistiksel Altyapı, Regresyon Analizi ve Tahmin, Üssel Düzleme Yöntemleri, ARIMA Modelleri, Durağan Seriler İçin Doğrusal Modeller,  Hareketli Ortalama Süreçleri (MA, MA(1), MA(2)), Ardışık Bağlanım Süreçleri (AR(1), AR(2)), Karma Ardışık Bağlanım - Hareketli Ortalama (ARMA) Süreçleri.

Diğer Derslerin İçerikleri

MAT 101, Matematik I, Kr: 4,0 AKTS: 8,0

Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Fonksiyonlarda Türev ve Diferansiyel, Türev ve Uygulamaları, İntegral.

MAT 102, Matematik II, Kr:4,0 AKTS:7,0

Diziler ve Seriler, Fonksiyon Serileri, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Katlı İntegrallervektörel Analiz, Eğrisel İntegral.

MAT 201, Lineer Cebir, Kr:4,0 AKTS:5,0

Matris Cebiri, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, vektörel Cebir , Lineer Dönüşümler, Özdeğer ve Özvektörler.

MAT 202, Diferansiyel Denklemler, Kr:4,0 AKTS:5,0

Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, LaplaceDönüşümleri ve Uygulamaları, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler.

FZK 101, Fizik I, Kr:4,0 AKTS:6,0

Fiziğin Konusu, Birimler ve Boyut Analizi, vektörler, Denge, Tek Boyutta Hareket, Newton'un II. Hareket kanunu, İki Boyutta Hareket, İş-Güç-Enerji, Impuls Momentum, Dönme Hareketi, Harmonik Hareket, Kütle Çekimi.

FZK 102, Fizik II, Kr:4,0 AKTS:6,0

Coulomb Kanunu, Elektrik Alanı, Elektrik Potansiyel, Kapasite ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri-I, Doğru Akım Devreleri-II, Magnetik Alan, Magnetik Alanın Kaynakları, Indüksiyon Elektromotor Kuvveti, Indüktans, Alternatif Akımlar.

KİM 100, Kimya, Kr:2,5 AKTS:4,0

Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması, Atomun Bileşimi, Mol Kavramı, Elektromagnetik Işıma, Bohr Atom Modeli, Atomun Dalga Mekaniği Modeli, Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar, İyonik Bağ,Kovalent Bağ, Gazlar, Basınç, Sıcaklık, İdeal Gaz Denklemi, Gaz Karışımları, Gazların Kinetik Teorisi, Gazların Yayılması: Graham Kanunu, Gazların sıvılaştırılması, Kimyasal Formüller, Kimyasal Denklemler, Kimyasal Tepkime ve Enerji Bağları, Sıvıların Yüzey Gerilimi ve Viskozitesi, Sıvı-Katı Katı-Gaz Faz Değişmeleri, Faz Diyagramları, Çözeltiler, Konsantrasyon, Çözünme Isıları, Çözeltilerin Koligativ Özellikleri, Elektrolit Çözeltiler, Elektrokimya, Yükseltgenme-İndirgeme (Redoks) Reaksiyonları, Galvanik Piller, Elektromotor Kuvveti(EMK) ve Elektrot Potansiyelleri, Elektrolikit Piller, Faraday Kanunları, Yakıt Pilleri.

BLG 100, Bilgisayara Giriş, Kr:0,5 AKTS: 2,0

Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayar ve bileşenleri hakkında temel kavramlar, Windows işletim sistemi, Microsoft Office Programları (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint) ve internetin temel prensipleri.

BLG 101, Bilgisayar Programlama, Kr:3,5 AKTS:5,0

Programlama Dillerinin Tarihçesi, Programlama Dilinin Mentalitesi, Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri, Donanım ve Yazılım veri Tipleri, Değişkenler, Giriş (Input) İşlemleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Koşul Komutlarının Kullanımı, Döngüler, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Kullanıcı Tanımlı veri Tipleri, Prosedürler, Fonksiyonlar, Dosyalar,Rasgele Erişimli Dosyalar.

BLG 206, İleri Bilgisayar Programlama, Kr:3,0 AKTS:3,5

İleri Bilgisayar Programlamaya Giriş, İleri Programlama Dilini Kurabilme ve Kullanabilme, Görsel Bir Dilde Ekran Bölümlerini Tanıyabilme, Bir Form Tasarlayabilme işlemleri, Görsel Bileşenlerin Nesnel Özelliklerini Kullanabilme, veri Tabanı Kullanımı, Bir veri Tabanı ile Bir Tablonun Bağlandırılması, Rapor Oluşturma Şekilleri.

ELK 205, Elektrik-Elektroniğin Temelleri, KR:3,0 AKTS:3,5

Ölçme, Elektrik, Elektrik ve Emniyet, Elektronik Devreler, Elektronmanyetik.

HVC 204, Termodinamik, KR:3,0 AKTS:4,0

Temel Kavramlar ve Tarifler, Saf Maddenin Özellikleri, Termodinamiğin Birinci Kanunu: Kapalı Sistemler, Termodinamiğin Birinci Kanunu: Kontrol Hacimleri, Termodinamiğin İkinci Kanunu, Entropi, Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri

HVC 212, Malzeme Bilgisi, KR:3,0 AKTS:4,0

Malzeme Kavramı ve Yapısı, Atomlararası Bağlar, Kristal Yapı, Kristal Yapı Hataları, Atomsal Yayınım (Difüzyon), Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Deformasyon ve Mukavemetin Artırılması, Denge Diyagramları, Demir-Karbon Alaşımları, Elektriksel Özellikler.

HVC 285, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Kr:2,5 AKTS:2,5

Teknik Resmin Temelleri, Basit Geometrik Çizimler, Geometrik Çizimler, Paralel Perspektif, Kesit Çizimi, Kroki Resimler, Üç Boyutlu Çizim Oluşturma,ISO Tolerans Sistemi ve Geçmeler, Dişli Çarklar, Yataklar ve Yaylar, Perspektif Resmi verilen Cisimlerin Üç Görünüşlerinin Çizimi, Ölçülendirme, Kesit Resim, İki veya Üç Görünüşü Bilinen Cisimlerin Perspektif Resimlerinin Çizimi, Kroki Çizim Uygulamaları

HVC 287, Mühendislik Mekaniği, Kr:3,0 AKTS:3,0

Rijit Cisimlerin Statiğine Giriş, Maddesel Nokta Statiği, Rijit Cisme Etkileyen Kuvvet Sistemlerinin Bileşkesi, Rijit Cismin Dengesi, Ağırlık ve Şekil Merkezleri (Sentroidler), Maddesel Noktanın Kinematiği, Kuvvet İvme, İş ve Enerji, Impuls ve Momentum.

HVC 391, İmal Usulleri, KR:3,0 AKTS:4,0

Döküm Tekniği, Kaynak ve Lehimleme Tekniği, Plastik Şekil verme Tekniği, Takım Tezgahları ve Talaşlı İmalat Tekniği, Toz Metalurjisi Tekniği, Diğer Metal İşleme ve Şekillendirme Yöntemleri.

HVC 481, Havacılık Bilimlerine Giriş I, KR:3,0 AKTS:4,0

Askeri Havacılık, Termodinamiğin Esasları, Akışkanlar Mekaniğinin Esasları, Aerodinamiğin Temel Esasları ve Bazı Denklemler, Viskozitesiz Sıkıştırılamaz Akış, Vizkozitesiz Sıkıştırılabilir Akış, Kanat Profilleri Aerodinamiği.

HVC 482, Havacılık Bilimlerine Giriş II, KR:3,0 AKTS:4,0

Aerodinamik Kuvvet ve Momentler, Uçak Yapı Elemanları ve Bileşenleri, Uzay Aracı Yapı Elemanları, Gaz Türbinli Uçak Motorları, Uçuş Mekaniğine Giriş, Yörünge Mekaniğine Giriş

SOS 100, Sosyoloji, Kr:2,0 AKTS:2,0

Sosyoloji ve Sosyal Sistem, Sosyolojide Temel Kuramlar, Birey ve Toplum, Toplum ve Kültür, Toplum ve Siyaset, Toplum ve İktisat, Toplumsal Tabakalaşma, Toplum ve Eğitim, Kentleşme ve Göç, Toplumsal Değişme, Küreselleşme ve Toplumlar, Toplumsal Sapma: Suç ve Şiddet

YÖN 100, Davranış Bilimleri Kr:2,0 AKTS:2,0

Davranış Bilimlerine Giriş, Öğrenme ve Davranışa Şekil verme, Öğrenme Türleri, Güdülenme, Stres ve Stres Yönetimi, Havacılık ve Uçuş Psikolojisi, Kişilik Gelişimi, Çatışma Uyum ve Savunma Mekanizmaları, Davranış Bozuklukları, Geçici Zorlanma Durumları, Askeri Psikoloji, Davranış Üzerine Sosyal Etkiler, Tutumlar ve Tutum Oluşturma.

YÖN 200, Ekonomi, Kr:2,0 AKTS:2,0

Ekonomi Biliminin Niteliği ve Önemi, Fiyat Teorisine Giriş, Üretici Teorisi, Fiyat Teorisi, Milli Gelir, Para, Dış Ödemeler Dengesi ve Döviz Piyasası

YÖN 300, Yönetim ve Organizasyon, KR:2,0 AKTS:3,0

Genel Kavramlar, Klasik Yönetim Teorileri, Neoklasik Yönetim Teorileri, İnsan Hakkındaki Teoriler, Modern Yönetim Teorileri, Planlama, Teşkilatlandırma, Yöneltme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme ve Problem Çözme Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi

HVG 100, Havacılık ve Harp Tarihi, Kr:2,5 AKTS: 2,0

Havacılık Efsaneleri ve Modern Havacılığın Doğuşu , Türklerde Havacılık ve Türk Askeri Havacılığının Kuruluşu, Osmanlı Devleti Dönemi Savaşlarında Türk Askeri Havacılığı, Milli Mücadele Yıllarında Türk Askeri Havacılığı, Cumhuriyet Döneminde Türk Askeri Havacılığı, Türk Hava Harp Sanayi ve Türkiye’de Uzay Çalışması, Harp Tarihi, Jeopolitik Teoriler ve II. Dünya Savaşına Kadar Havacılık, II. Dünya Savaşı Yıllarında Hava Muharebeleri, Arap-İsrail Savaşları, 1964 Kıbrıs Hava Harekâtı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Vietnam, Afganistan ve Falkland Harekâtı, Birinci ve İkinci Körfez Harekâtı, Bosna Hersek ve Kosova Hava Harekâtı

HRT 100, Harita, Kr:2,0 AKTS:2,0

Harita Genel Bilgileri ve Harita Okuma, Ölçek, Yer Şekilleri ve Münhani (Düzeçeğri), Eğim (Meyil) ve Kesit (Profil), Yön, Yön Bulma ve Nokta Kestirme Yöntemleri, Harita Referans Sistemleri, Hava Haritalarında Coğrafi Referans Sistemi, Hava Haritalarında Georef Sistemi, Hava Haritalarında Grid Referenas Sistemi, Hava Fotoğrafları Genel Bilgileri, Hava Fotoğraflarının Stereoskopik Özelliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri-GPS, Uzayda Navigasyon

TRK 200, Türkçe I, Kr:3,0 AKTS:3,0

Dil – Kültür İlişkisi, İletişim ve Dil, Aktif Dinleme ve Not Alma Teknikleri, Okuma, Konuşma, Yazılı Anlatım, Edebiyat Çalışmaları, Türk Dilinin İmlası ve Noktalama İşaretleri, Türkçe’nin Yapısal Özellikleri, Münazara Teknikleri ve Uygulamaları.

HRK 300, Harekat, KR:2,5 AKTS:2,5

İstihbarat, Terörizm, Lojistik, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi askeri konular.

İTA 301, T.C.İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük I, KR:2,0 AKTS:2,0

Amaç ve Kavramlar Üzerine, Osmanlı Yenileşmesi, XIX.YY’da Osmanlı Devletinin Siyasal Durumu, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Hareketinin Oluşturulması: Kongreler, TBMM’nin Açılması, Siyasi Gelişmeler ve Milli Cepheler, Batı Cephesi Muharebeleri ve Siyasi Gelişmeler, Lozan Konferansı ve Lozan Barış Antlaşması.

İTA 302, T.C.İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük II, KR:2,0 AKTS:2,0

Atatürk Dönemi, İnkılap Hareketleri, Kültür Alanındaki İnkılap Hareketleri, Atatürk Sonrası Türkiye, Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık, Bütünleyici İlkeler.

TRK 400, Türkçe II, KR:2,0 AKTS:3,0

Askeri Yazılarda Genel Esaslar, Askeri Yazıların Hazırlanması ve Uygulanması, Brifing ve Sunum Hazırlama, Evrak Güvenliği.

SYT 400, Siyasi Tarih, KR:2,0 AKTS:2,0

19.YY Avrupası, 19.YY’da Osmanlı İmparatorluğu, ABD’nin Gelişmeleri, Sömürgecilik, Birinci Dünya Savaşı 1914-1918, Geçici Barış 1919-1929, Buhranlar ve Barışın Yıkılması 1929-1939, Türkiye’nin Dış Politikası, 1919-1939, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi 1945-1960, Bloklarda Yapı Değişikliği, Yumuşamaya (Detant) Doğru, Asya Gelişmeleri, Dünya Politikasında Orta Doğu 1960-1980, Türk Dış Politikası 1960-1980, Yeni Yapılanmaya Doğru.

HUK 400, Hukuk, KR:2,0 AKTS:2,0

Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İç Hizmet, Askeri Ceza Hukuku ve Personel Kanunu, Silahlı Çatışma Hukuku.

SOS 400, Strateji ve Uluslararası İlişkiler, KR:3,0 AKTS:3,0

Çeşitli Yaklaşım ve Bakış Açıları (İdealizm, Gerçekçilik, Davranışçılık, Çoğulculuk,
Merkez-Çevre/Bağımlılık Yaklaşımları, Yeni Gelişmeler), Tarihsel Süreç, Günümüzde Dünya (Siyasi Görünüm, Kurumsal ve Hukuki Görünüm, İktisadi Görünüm), Uluslararası Sorunlar (Küresel Sorunlar, Bölgesel Sorunlar), Uluslararası Sorunlar (Genel, Türler, Bazı Hükümetlerarası Örgütler, Bazı Hükümetlerdışı Örgütler), Dünyanın Geleceği.

İNG 101, 102 İngilizce I, II Kr:12,0 AKTS:18,0

Genel İngilizce.

İNG 201, 202 İngilizce III, IV Kr:2,5 AKTS:2,5

Genel İngilizce.

İNG 301, 302 İngilizce V, VI KR:2,0 AKTS:2,0

Genel İngilizce.

İNG 401,402 İngilizce VII- VIII, KR:2,0 AKTS:2,0

Genel İngilizce