HVC Ders İçerikleri

 

HVC 201 Havacılık ve Uzay Mühendisliğine Giriş:                                                                 

Atmosferik ve uzay uçuşları ile ilgili temel fizik kanunları, aerodinamik uçuşun temel ilkesi, akışkanlar mekaniğinin esasları, hava ve uzay araçları uçak elemanları ve bileşenleri, gaz türbinli uçak motorlarının bölümleri, gaz türbinli uçak motorlarının performans kıyaslaması.

 

HVC 203 Termodinamik:                                                                                                            

Temel kavramlar, saf maddenin özellikleri, termodinamiğin birinci kanunu, kapalı sistemler, kontrol hacimleri, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, gaz akışlı güç çevrimleri.

 

HVC 285 Bilgisayar Destekli Teknik Resim:                                                                            

Ölçülendirme komutları, teknik resmin temelleri, iki boyutlu çizim oluşturma teknikleri, düzenleme teknikleri, yardımcı komutlar, üç boyutlu çizim oluşturma, özel amaçlı komutlar, listeleme ve görüntüleme komutları.

 

HVC 207 Statik:                                                                                                                           

Temel mekanik, maddesel noktaların statiği, rijit cisimler, yayılı kuvvetler, şekil ve ağırlık merkezleri, taşıyıcı sistemlerin incelenmesi, kirişler, sürtünme, eylemsizlik momentleri.

 

HVC 212-HVC 282-HVC 284 Malzeme Bilgisi:                                                                         

Malzeme kavramı ve yapısı, malzeme özellikleri, atomsal yayınım (difüzyon), eriyik sistemleri – denge diyagramları, demir-karbon alaşımları, ısıl işlem, demir olmayan metal ve alaşımlar, seramik malzemeler, kompozit malzemeler, korozyon.

 

HVC 214 Mukavemet–I:                                                                                                              

Düzlemsel çerçeveler ve gerilme analizi, gerilmelerin grafiksel gösterimi ve denge denklemleri, şekil değiştirme, Hooke Yasası ve enerji ifadeleri, kırılma teorileri, halka problemi ve statikçe belirsiz sistemler, çok malzemeli yapılar ve sıcaklık etkisi, burulma ve eylemsizlik momentleri.

 

HVC 216 Akışkanlar Mekaniği:                                                                                                  

Akışkanlar mekaniğine giriş, akışkan statiği, akışkan hareketi ile ilgili kavramlar, kontrol hacmi için integral formdaki denklemler, akışkan hareketinin diferansiyel analizi, Navier-Stokes denklemlerinin basitleştirilmiş formları, sınır tabaka kavramı ve karakteristikleri, boyut analizi ve akışkan sistemleri.

 

HVC 218 Dinamik:                                                                                                                       

Maddesel noktanın kinematiği, kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum, katı cisimlerin kinematiği, katı cismin düzlemsel kinematiği, kuvvet ve ivme, iş ve enerji, mekanik titreşimler.

 

HVC 287 Mühendislik Mekaniği:                                                                                               

Rijit cisimlerin statiğine giriş, maddesel noktalar statiği, rijit cisme etkiyen kuvvet sistemlerinin bileşkesi, rijit cismin dengesi, amirlik ve şekil merkezleri (sentroidler), maddesel noktanın kinematiği, maddesel noktanın kinematiği: kuvvet ve ivme, maddesel noktanın kinematiği: iş ve enerji, maddesel noktanın kinematiği: impuls ve momentum

           

HVC 301 Aerodinamik–I:                                                                                                            

Aerodinamiğin temel esasları ve havanın fiziksel özellikleri, akım tipleri, sınır tabaka, bir boyutlu akımlar, kanat profillerinin aerodinamiği, aerodinamik kuvvet ve momentler, iki boyutlu potansiyel akımlar.

 

HVC 302 Aerodinamik–II:                                                                                                           

İnce profil teorisi, üç boyutlu kanat teorisi, pervane teorisi, sıkıştırılabilir akımlar, izantropik akım denklemleri, şok dalgaları, lüle akışı.

 

HVC 303 Makina Elemanları Tasarımı:                                                                                     

Temel bilgiler, bağlama elemanları, triboloji, yataklar, güç ve hareket iletim elemanları.

 

HVC 304 Uzayda İtki:                                                                                                                  

Giriş ve temel itki denklemi, uçuş performansı, ideal ve gerçek çevrim analizi, yanma ve yanma odaları, roket motorları, nozul performans karakteristikleri, hava-uzay itkisi için gerekli fonksiyonel ihtiyaçlar, temel performans ilişkileri, yörüngeye oturma ve uçma için itki sistemleri, katı-sıvı ve hibrid roket motorları tasarımı, mühendislik ve çevresel limitler, yanma ve kinetik etkiler.

 

HVC 307 Mukavemet–II:                                                                                                             

Eğilme, bileşik mukavemet halleri, kayma merkezi, elastik eğri, normal kuvvet ve eğilme, burulmalı eğilme, enerji yöntemleri, burkulma.

 

HVC 309 Sayısal Analiz:                                                                                                             

Matematiksel bir modelin sayısal çözümü, analitik ve sayısal çözüm arasındaki farklar, sayısal türev, sayısal integral, doğrusal denklemlerin çözümü, kök bulma yöntemleri, eğri uydurma yöntemleri, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.

 

HVC 311-HVC 391 İmal Usulleri:                                                                                               

Döküm tekniği, kaynak ve lehimleme tekniği, plastik şekil verme tekniği, takım tezgâhları ve talaşlı imalat tekniği, toz metalürjisi tekniği, diğer metal işleme ve şekillendirme yöntemleri.

 

HVC 314 Tasarım Projesi:                                                                                                          

Projenin ve proje verilerinin dağıtımı, proje hesaplamaları ve standart değerlerin seçimi, proje çizimleri.

 

HVC 316 Isı Transferi:                                                                                                                

Isı transferine giriş, ısı iletimi, tek boyut kararlı rejimde ısı iletimi, zamana bağlı ısı iletimi, ısı taşınımı, dış akışta ısı transferi, iç akışta ısı transferi, doğal taşınım, ışıma ile ısı transferi.

 

HVC 381 Havacılık Bilimlerine Giriş I:                                                                                      

Askeri havacılık, termodinamiğin esasları, akışkanlar mekaniğinin esasları, aerodinamiğin temel esasları ve bazı denklemler, viskozitesiz sıkıştırılamaz akış, viskozitesiz sıkıştırılabilir akış, kanat profilleri aerodinamiği.

 

HVC 382 Havacılık Bilimlerine Giriş II:                                                                                     

Aerodinamik kuvvet ve momentler, uçak yapı elemanları ve bileşenleri, uzay aracı yapı elemanları, gaz türbinli uçak motorları, uçuş mekaniğine giriş, yörünge mekaniğine giriş.

 

HVC 389 Sayısal Analiz:                                                                                                             

Matematiksel bir modelin sayısal çözümü, analitik ve sayısal çözüm arasındaki farklar, sayısal türev, sayısal integral, doğrusal denklemlerin çözümü, kök bulma yöntemleri, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, eğri uydurma yöntemleri.

 

 

HVC 403 İtki Sistemleri:                                                                                                             

Giriş ve temel itki denklemi, pervane, fan ve rotorlar, uzay taşıtları termodinamik çevrimleri, yanma, gaz türbinleri, ramjet ve scramjet motorlar, roket motorları.

 

HVC 305 Uçuş Mekaniği:                                                                                                           

Kanat geometrisi, profiller, profil grupları, modern profil geliştirilmesi, uçağın üzerine gelen kuvvetler, tepki yaratma, özgül motor karakteristikleri ve performans özellikleri, ağırlık kesirleri, hız karakteristikleri, uçak performansı, seyir uçuşu, seyir tavanı, en uzun menzilli seyir uçuşu, en uzun süreli seyir uçuşu, belirli kısıtlamalar altında seyir uçuşu, pistten kalkış hareketi, tırmanma, alçalma, dönüş hareketi performans analizi, güç grubu kuvvetlerinin uçak performansı üzerindeki etkileri.

 

HVC 491/493 Araştırma Yöntem ve Teknikleri:                                                                       

Bilimsel araştırma ve eğitim, temel kavram ve yaklaşımlar, bilim, bilimsel yöntem, araştırma, araştırma eğitimi, araştırmada süreç ve teknikleri, bulgular ve yorum, özet yargı ve öneriler.

 

HVC 494 Bitirme Projesi:                                                                                                           

Proje ve proje ekiplerinin belirlenmesi, proje araştırması ve izleme raporlarının hazırlanması, proje hesaplamalarının ve proje ön sunumlarının hazırlanması, projenin yazılması ve savunmanın hazırlanması.

 

Seçmeli Bölüm Dersleri

 

HVC 361 Gaz Dinamiği:                                                                                                              

Akış denklemleri, sıkıştırılamaz dahili akışlar, sıkıştırılabilir boru akışları, şok sistemleri, turbomakinalar, harici akışlarda viskoz etkiler.

 

HVC 362 Turbomakina Teorisi:                                                                                                 

Turbomakinalarda giriş ve sınıflandırma, bağıl hareket, dönel hareket, ideal gazın izentropik akışı, potansiyel akışlar, dönel ve durağan pasajlarda eksenel simetrik akışlar, turbomakinalarda iki boyutlu akışlar,

eksenel akış kompresör kademeleri, türbin kademelerinde tek boyutlu akış.

 

HVC 363 Yanma:                                                                                                                         

Yanma ve enerji, yanma ve entropi, katı 29 yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, kıvılcım ateşlemeli motorda yanma, sıkıştırma ateşlemeli motorda yanma.

 

HVC 364 Pistonlu Motorlar:                                                                                                       

Pistonlu motorların ideal çevrimleri, pistonlu motorların tanımı ve çalışması, yakıtlar, yanma kimyası, motorlarda gerçek çevrim zamanlar, benzin motorlarında karışımın oluşturulması, dizel motorlarında karışımın oluşturulması.

 

HVC 365 Ölçme Teknikleri:                                                                                                        

Ölçme sistemleri, hata analizi ve ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi, boyut, açı ve alan ölçümü, basınç ölçümü, akış ölçmeleri, sıcaklık ölçümü, gerilme, kuvvet ve moment ölçümü, genel tekrar ve laboratuvar çalışması.

 

HVC 366 Kompozit Malzeme Mekaniği:                                                                                   

Temel kavram ve karakteristikler, katmanların gerilme-birim şekil değiştirme bağıntıları, sürekli elyafla güçlendirilmiş katmanların etkin modülü, sürekli elyafla güçlendirilmiş katmanlı kompozitlerin mukavemeti, katmanlı kompozitlerin ısıl davranış analizleri, çok yönlü katmanların gerilme ve kırılma analizleri.

 

HVC 368 Mekanik Titreşimler:                                                                                                   

Titreşimlerin kinematiği, tek serbestlik dereceli titreşimler, dejenere iki serbestlik dereceli titreşimler, iki serbestlik dereceli titreşimler.

 

HVC 369 Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat:                                                                     

İmalatın amacı, konvansiyonel imalat, otomasyon, otomasyon kapsamı içinde CAD/CAM, bilgisayar destekli konstrüksiyon, bilgisayar destekli takım tezgahları, takım yolu oluşturma teknikleri, imalatta otomasyon.

 

HVC 372 Uçak Yapı Analizi:                                                                                                       

Yapı tasarımı kavramı ve giriş, hava taşıtlarına gelen yükler, yapı malzemelerinin davranışı ve irdelenmesi, gerilme analizi, yapıların yer değiştirme analizi, burkulma, yapıların analizinde sonlu elemanlar yöntemi.

 

HVC 461 Sınır Tabaka:                                                                                                               

            Vizkoziteli akışlar, Navier-Stokes denklemlerinin tam çözümleri, sınır tabaka teorisi, termal sınır tabaka ve zorlanmış taşınım sınır tabakası, serbest taşınım sınır tabakası.

 

HVC 462 Uzay Bilimlerine Giriş:                                                                                               

Astronomi ve astrofiziğe giriş, temel ölçümler, güneş sistemi, gök mekaniğine giriş, yörünge manevraları, çok cisim problemi, rijit cisimlerin yönelme hareketleri, uzaktan algılama, uluslararası uzay hukuku.

 

HVC 463 Sonlu Elemanlar Analizi:                                                                                           

Sonlu elemanlar analizi ve diğer yöntemler, formülasyon metotları, sonlu elemanlar analizinde izlenen adımlar, denge denklemleri, bünye denklemleri, birim şekil değiştirme ve yer değiştirme denklemleri, uygunluk denklemleri, yapı mekaniğinin formülasyon metotları, elastik bir yapının toplam potansiyel enerjisi, sonlu eleman için virtüel, bir boyutlu elemanlar, kafes-kiriş sistemler, eğilme elemanı, burulma elemanı düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme, katılar.

 

HVC 464 Helikopter Aerodinamiği ve Tasarımına Giriş:                                                        

Giriş, dikine uçuşta momentum teorisi, dikine uçuşta pala elemanı teorisi, ileri uçuşta rotor mekanizması, ileri uçuşta pal aerodinamiği, performans analizi, performans iyileştirme, kararlılık ve kontrol, helikopter ön tasarımına giriş.

 

HVC 465 Otomatik Kontrol:                                                                                                       

Otomatik kontrole giriş, Laplace dönüşümü, sistem dinamiğine giriş, transfer fonksiyonu, blok diyagramı ve işaret akış diyagramı, geçici rejim cevabı, kontrol organı tipleri.

 

HVC 466 Meteoroloji:                                                                                                                 

Havacılık meteorolojisinin tanımı, havacılık meteorolojisinin önemi, havacılıkta kullanılan bazı meteorolojik ifadeler, ICAO standart atmosferi, hava hareketi, siklon ve anti siklonların gelişimi, cephelerde uçuş, atmosferde kararlılık, konveksiyon, kümülüs ve kümülonembüs bulutları, dalgalar ve dalgalarda uçuş, lokal rüzgarlar, görüş mesafesi, uydular, hava haritaları ve tahmin, uçuculukta önemli hava olaylarının analizi ve öngörüsü.

 

HVC 467 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği:                                                                            

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve aerodinamik uygulamaları, kısmi diferansiyel denklemlerin özellikleri, sınır ve başlangıç koşulları, sonlu farklar yöntemi, parabolik denklemlerin sonlu farklar çözümleri, kararlılık analizi, eliptik denklemler, hiperbolik denklemler, sınır tabaka akışının sonlu farklar yöntemi ile modellenmesi ve analizi, sonlu hacim metodu, panel metotları.

 

HVC 468 Uçak Bakım ve Onarımı:                                                                                            

Uçak ana ve yardımcı sistemleri, uçak aviyonik ve silah sistemleri, uçak bakım ve destek sistemleri, bakım yönetimi usul ve prensipleri, bakım harekât usulleri.

 

HVC 472 İtki Sistemleri–II:                                                                                                         

            İtki sistemlerine giriş, ideal çevrim analizi, ideal olmayan çevrim analizi, hava alığı ve eksoz nozulları, yanma ve yanma odaları.

 

HVC 474 Uçak Motor Tasarımı:                                                                                                 

Tasarım kavramı, uçak motor sistem kısıtlarının analizi, görev analizi, motor seçimi motor boyutlandırma, motor birimlerinin tasarımı, genel ve özel değerler, dönen turbomakinalar, yanma sistemleri, hava alığı ve eksoz nozulları.

 

HVC 476 Uçak Tasarımı:                                                                                                            

Uçak görünüşünü belirleme çalışmalarına genel bakış, genel düzenleme, gövde tasarımı, ses altı ve ses üstü motor teknolojisi, performansa göre tasarım, güç grubu seçimi ve yerleştirilmesi, kanat tasarımına giriş, uçak ağırlığı ve dengesi.

 

HVC 478 Stabilite ve Kontrol:                                                                                                    

 Statik stabilite ve kontrol, uzunlamasına statik stabilite, uçak elemanlarının katkısı, sabit- serbest lövye stabilitesi, manevra stabilitesi, uzunlamasına kontrol, yanlamasına-yönlemesine statik stabilite, yanlamasına-yönlemesine kontrol, spiral mod yaklaşımı, denklemlerin lineerleştirilmesi, boyutlu ve boyutsuz stabilite türevleri, uzunlamasına dinamik stabilite, hareket denklemlerinin indirgenmesi, kısa-uzun periyot hareket, yanlamasına-yönlemesine dinamik stabilite, dinamik stabilite ve kontrol: uçak hareket denklemleri, eksen takımları ve dönüşümler.