• Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

  Akademik Birim

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  Kazanılan Derece

  Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadır.

  Programın Süresi

  4 yıl

  Kredi Sayısı

  240 AKTS (Bir akademik yıl 60 AKTS’ye karşılık gelmektedir.)

  Mezuniyet Koşulları

  Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

  Program Profili

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu mühendislik bölümlerinden biridir. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının amacı; havacılığın ve Hava Kuvvetlerinin günümüz ve gelecekteki hızlı gelişimi paralelinde, gerekli teknik ve yönetim faaliyetlerini yeterlikle uygulayabilecek, geliştirebilecek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış, bilişim alanındaki gelişmelere hakim ve bilişim disiplini altında mühendislik bakış açısına sahip pilot adayı muvazzaf subay yetiştirmektir.

  Programın Öğrenme Çıktıları

  • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için uygulayabilir.
  • Bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir.
  • Gereksinimleri belirlemeye yönelik olarak bir sistemi, sistem parçasını ya da süreci analiz eder, alternatifleri mühendislik yöntemlerini kullanarak kıyaslar, en uygun çözümü tasarlar.
  • Tasarımın gerçekleştirilmesi için tüm kaynakları verimli kullanır, süreçleri iyi belirler, takip edilmesi ve uygulanması ile etkin proje yönetimini sağlar.
  • Tasarımın gerçekleştirilmesi, süreçlerin iyi belirlenmesi, takip edilmesi ve uygulanması için tüm kaynakların verimli kullanarak etkin proje yönetimini sağlar.
  • Bir konuya yönelik olarak kaynak araştırmalarını yapar, verimli bir şekilde değerlendirir ve kullanır.
  • Sözlü ve yazılı iletişim kurar, İngilizce ve Türkçe kullanarak bilişim alanındaki bilgileri izler, yorumlar ve teknik doküman hazırlar.
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir, bilişim hukuku temel prensiplerini anlar, değerlendirir ve mesleki çalışmalarına uygular.

  Eğitim Türü

  Tam zamanlı

  Sınıf Geçme Koşulları

  1. Öğrencilerin akademik yıl sonunda, tatbiki eğitim konuları ve disiplin durumları hariç olmak üzere başarılı sayılabilmeleri için; kredili derslerden hiç birinden “F” (Geçmez) başarı harfi almamış olmaları, akademik yılsonu kredi ortalamalarının en az 2,00 olması ve devamsızlık sınırını aşmamış olmaları gereklidir.
  2. Akademik yılsonunda, akademik yılsonu kredi ortalaması, taban kredi değeri (1,20)’nin altında olan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.
  3. Akademik yılsonunda doğrudan sınıfta kalmayan ve başarılı olma şartlarını gerçekleştiremeyen öğrenciler durumlarına göre, bütünleme ve not yükseltme sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.
  a) F başarı harfi aldıkları derslerden bütünleme sınavlarına,
  b) Akademik yılsonunda, kredi ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrenciler, kredi ortalamalarını yükseltmek amacıyla, her iki yarıyılda DC ve DD başarı harfi aldıkları dersler arasında seçtiklerinden not yükseltme sınavına girerler. Bu aşamada krediyi 2,00’nin üzerine taşıyacak kadar yeterince dersten yükseltme istenmesine dikkat edilmelidir.
  Bu sınavların bitiminde sınıf geçme koşullarını yerine getirenler bir üst sınıfa geçerler.
  4. Bütünleme -Yükseltme sınavları sonrasında;
  a) Kredili derslerin birinden “F” (Geçmez) notu alan ve 2,00 kredi ortalamasına ulaşan öğrenciler “F” (Geçmez) aldıkları kredili dersten tek ders sınavına,
  b) Kredi ortalaması 2.00 kredinin altında olup zayıfı olmayanlar ise başarı notu DC ve DD olan seçtikleri en fazla 3 dersten ek yükseltme sınavına girerler.
  Bu sınavların bitiminde sınıf geçme koşullarını yerine getirenler bir üst sınıfa geçerler.
  5. Eğitim - Öğretim Yılı Başarı Değerlendirmesi;
  Akademik yılda ve tatbiki eğitim döneminde okutulan kredili ve katsayılı derslerin hiçbirinden “F” başarı harfi olmayan ve kredili derslere ait akademik yılsonu kredi ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, başarılı olarak bir üst sınıfa geçerler.
  Harp Okulları Yönetmeliğine göre bütünleme, not yükseltme, ek not yükseltme ve tek ders sınavlarından biri veya birkaçından alınan krediler toplamı, 2.00 kredi ortalamasını geçse bile akademik yılsonu başarı değerlendirmesine esas kredi ortalaması 2.00 krediyi tamamlayacak şekilde işlem yapılır.
  6. Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda öğrencinin mezun olabilmesi için azami süre beş yıldır. Sağlık nedeni ile bir yıl devre kaybı bu süreye dâhil edilmez. Bir öğrencinin sağlık nedenleri de dâhil olmak üzere, en çok altı yıllık süre içerisinde eğitim öğretimini tamamlamak zorundadır.
  Mazeret sınavları
  Öğrenciler planlı sınavlara mazeretleri nedeniyle giremedikleri takdirde engel sınavlarına girerler.
  Bir öğrenci;
  1. Birinci yarıyıla ait ara ve yarıyıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç ikinci yarıyıl sonu bitirme sınavının başladığı güne kadar,
  2. İkinci yarıyıla ait ara ve yarıyıl sonu sınavlarının engel sınavlarına, en geç takip eden yeni eğitim öğretim yılının başladığı güne kadar,
  3. Bütünleme, not yükseltme ve tek ders sınavlarının engel sınavlarına, en geç takip eden yeni eğitim öğretim yılının ilk dört haftası içinde girmek zorundadır.
  4. Yukarıda belirtilen tarihlere kadar kredili veya katsayılı derslerden, sağlık nedenleri dışındaki nedenlerle engel sınavlarına katılmayan öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılır.
  Ölçme ve Değerlendirme Kısım Amirliği tarafından planlanan engel sınavlarına, devam eden mazeretleri nedeniyle katılamayan bir öğrencinin engel sınavının yapılmasından öğrencinin kendisi ve ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.

  Bölüm Başkanı

  Posta Adresi: Milli Savunma Üniversitesi
  Hava Harp Okulu
  Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
  (34149) Yeşilyurt / İSTANBUL
  Başkan: Dr.Hv.İkm.Alb.Şahin YAŞAR
  Web: http://www.hho.edu.tr/Akademik/ERASMUS/index.php
  E-posta: syasar2@hho.edu.tr
  Telefon: 0090 212 663 24 90-4475

  Mezunların Mesleki Profilleri

  Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığının amacı; havacılığın ve Hava Kuvvetlerinin günümüz ve gelecekteki hızlı gelişimi paralelinde, gerekli teknik ve yönetim faaliyetlerini yeterlikle uygulayabilecek, geliştirebilecek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış, bilişim alanındaki gelişmelere hakim ve bilişim disiplini altında mühendislik bakış açısına sahip pilot adayı muvazzaf subay yetiştirmektir. Akademik öğretimin yanı sıra her harbiyeli, askerliğin gerektirdiği disiplin, önderlik, sevk ve idare niteliklerini öğrenme ve öğretme yeteneğini kazanmış, disiplinli ahlaken ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip subaylar olarak yetiştirilmektedir.

  İleri Çalışmalara Erişim

  Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği veya bu bölümden öğrenci kabul eden diğer programların yüksek lisans ve doktora derecelerine başvurabilirler.

  Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

  Başarı Puanı:
  Akademik başarı puanının derecelendirilmesi ve ağırlığı aşağıdaki gibidir:
  Başarı Harfi Kredi Katsayısı Derecesi
  AA 4.0 Pekiyi
  BA 3.5 İyi-Pekiyi
  BB 3.0 İyi
  CB 2.5 Orta-İyi
  CC 2.0 Orta
  DC 1.5 Zayıf-Orta
  DD 1.0 Zayıf
  F 0.0 Geçmez
  Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu eğitim ve öğretiminde öğrencinin başarısı kredi esasına göre belirlenir. Öğrenci başarısının belirlenmesinde;
  - Alınan her dersin başarı değerlendirmesi,
  - Yıl içi alınan tüm derslerin başarılarının bir arada değerlendirilmesiyle yılsonu başarı değerlendirmesi,
  - Dört yıllık yılsonu başarılarının değerlendirilmesiyle mezuniyet başarı değerlendirmesi yapılır.
  A: Ara sınav notu
  B: Ödev, küçük sınav, rapor notu (Ara Değerlendirme)
  D: Yarıyıl başarı notu
  E: Yarıyıl sonu sınav notu (Bitirme sınavı)
  F: Yarıyıl sonu başarı notu (Geçme notu)
  D ile gösterilen yarıyıl başarı notu belirlenirken ara sınav notunun (veya ara sınav notlarının ortalamasının)
  %60’ı ile ödev, küçük sınav, rapor notu vb. gibi notların ortalamasını ifade eden yarıyıl değerlendirme notunun %40’ı alınarak toplanır.

  F ile gösterilen yarıyıl sonu başarı notunun hesabında, yarıyıl başarı notunun % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ı alınır. Bu iki notun toplamı yarıyıl sonu başarı notunu verir.

  Müfredat