• ERASMUS+ Politikası


  Erasmus Üniversite Beyannamesi 2014-2020

  Hava Harp Okulu (HHO) kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir yükseköğretim kurumudur. HHO en üst düzeyde eğitimi hedefler ve yerel ve uluslar arası kurumlarla ilişkiler kurarak da eğitimini sürekli bir adım ileri taşımayı hedefleyen bir kurumdur. HHO hem lisans hem de lisansüstü seviyede eğitim sunmaktadır. Lisans ve lisansüstü müfredatları sürekli olarak ve üniversitelerin eşdeğer bölümleri doğrultusunda güncellenmektedir. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile planlanan faaliyetler Bologna Süreci esaslarına göre yürütülür ve partner ülkelerle imzalanan anlaşmalarda bu surecin dikte ettiği esaslar gözetilir. HHO özellikle öğretim elemanı ve öğrenci değişim hareketliliğini arttırmayı planlamaktadır. ERASMUS beratı olan ve programı örtüşen her üniversite muhtemel anlaşmalar için değerlendirmeye alınacaktır.

  Dost ve müttefik ülkeler ile imzalanan askeri anlaşmalara göre, 1992-1993 döneminden bu yana birçok ülkeden HHO’ya öğrenci kabul edilmektedir. Halihazırda Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ürdün ve Güney Kore’den öğrenciler HHO’da öğrenim görmektedir. Ayrıca HHO da Güney Kore’ye her yıl bir öğrenci göndermektedir. Öğretim elemanlarından bazıları da çeşitli ülkelerde müşterek projeler icra etmişlerdir. Bu çalışmalarda hiçbir şekilde din, dil, ırk, millet ve cinsiyet ayrımı yapılmamıştır ve yapılmayacaktır.

  Avrupa Öğrenim Programlarına önem verildiğinden HHO’da Bologna Süreci benimsenmiştir. AKTS’ye uyumlu ders katalokları ve öğrenim çıktıları dahi hazırlanmış ve yayımlanmıştır. İyi bir akademik seviyenin yakalanabilmesi için ve öğretimde şeffaflığın artması için HHO’da altyapı AKTS’ye göre planlanmaktadır. Bu standartlar öğrencilerimize diploma eki gibi bazı gerekli belgeler verebilmemizi sağlayacaktır.

  AB’ye entegrasyon süreci devam ederken, HHO AB ülkeleri ile akademik ve bilimsel ilişkilerin arttırılmasına oldukça önem vermektedir. Bu minvalde, Avrupa Hava Harp Okulları (AHHO) HHO’nun da dahil olduğu 21 Avrupa ülkesinin Hava Harp Okulu Komutanından oluşmaktadır. Bu oluşum karşılıklı bilgi alışverişi yapmak üzere kurulmuş olup forumda eğitimden ortak ilgi alanlarına, subay eğitiminden sportif etkinliklere varıncaya kadar birçok konu ele alınmaktadır. AHHO’nun amacı karşılıklı akademik ve askeri mübadeleler yoluyla subay eğitimi konusunda gelişim sağlamaktır. AHHO’nun oluşturulmasından itibaren koordinasyon toplantıları icra edilegelmiş olup bu toplantılardan biri de HHO’da gerçekleştirilmiştir.

  Bununla birlikte, HHO’nun önceliklerinden biri de gerek öğrencileri gerek de akademik personeli Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında değişim programlarına katılımını teşvik etmektir. Hareketlilik politikasıyla birlikte herhangi bir değişim öğrencisini okulumuzda misafir etmek HHO’nun paylaşarak öğrenme ilkesi ile de örtüşmektedir. Çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin farklı tecrübeleri birbirlerine aktararak HHO’da sosyal ve akademik açıdan arttıracakları değerlendirilmektedir. Ayrıca HHO’ya gelen değişim öğrencileri ve personeline yönelik yoğun Türkçe eğitimi de planlamalar arasında yer almaktadır. Halihazırda HHO’nun, eğitim alanında dört (Delft/Hollanda, Von Karman/Belçika, Cranfield/İngiltere ve Kraliyet Akademisi/Belçika) HEI Anlaşması ve araştırma alanında da üç (QB50, Designing Safety Relevant Embedded Systems (DeSRE) ve Milimeter Wave Airborne Synthetic Aperture RADAR for Environmental Monitoring (MILAS)) with European Universities and Institutes) HEI Anlaşması bulunmaktadır. Bu projelerde görev alan personele iaşe ve ibate yönünden mali destek sağlanmaktadır. Bazı NATO projelerinde HHO’dan personel görev almaktadır. Bu konuda da personele destek sağlanmaktadır. HHO ayrıca AB üyesi olmaya bir ülke (Old Dominion Üniversitesi/ABD) ile de karşılıklı anlaşmaya sahiptir.

  HHO’da lisans öğrencilerinden yeme, içme, kütüphane, spor tesisleri, internet vb. olanaklar için herhangi bir ücret alınmamaktadır bu olanaklar öğrencilere okul tarafından sağlanmaktadır. EUC nin elde edilmesini müteakiben HHO resmi sitesindeki bilgiler anında güncellenmektedir. İlgili kurum ve kişiler buradan bilgilere kolayca ulaşabilmektedirler.

  ERASMUS projelerinde HHO en nitelikli personel ve öğrenciyi sağlama konusunda azami gayreti ortaya koyacaktır. Bu kapsamda, değişim öğrencileri Türkçe dersleri ve yemek masraflarını da içerecek şekilde iaşe ve ibate masrafları HHO tarafından karşılanacaktır. Tüm ERASMUS projelerinde nicelikten çok nitelik ve fayda gözetilecektir. Olası sorunların önüne geçilebilmesi için önden değerlendirmeler yapılacaktır. Değişim programlarına aday öğrenci ve öğretim elemanı seçilirken şeffaf ve adil bir seçim süreci takip edilecektir. Her etkinlikle ilgili olarak ulusal ajans ile temas halinde olunacaktır. Tüm personeli ve öğrencileri ERASMUS etkinlikleri ile ilgili olarak bilgilendirmek maksadı ile resmi internet sitesi sürekli güncellenecek olup etkinliklerin detayları burada duyurulacaktır.

  HHO’da verilen lisans ve lisansüstü diplomaları ulusal ve uluslararası bazda tanınmakta olup mezunlar diğer üniversitelerde eğitimlerine devam edebilmektedirler. Değişim öğrencilerine AKTS döküm belgeleri ve yönlendirme eğitimi sağlanacaktır. HHO’dan etkinliklere katılan personele de aynı şekilde eğitim ve bilgilendirme yapılacaktır. HHO’da çok disiplinli ve IP projeleri teşvik edilmektedir. Bu kapsamda, HHO’nun, eğitim alanında dört (Delft/Hollanda, Von Karman/Belçika, Cranfield/İngiltere ve Kraliyet Akademisi/Belçika) HEI Anlaşması ve araştırma alanında da üç (QB50, Designing Safety Relevant Embedded Systems (DeSRE) ve Milimeter Wave Airborne Synthetic Aperture RADAR for Environmental Monitoring (MILAS)) with European Universities and Institutes) HEI Anlaşması bulunmaktadır. Bu projelerde görev alan personele iaşe ve ibate yönünden mali destek sağlanmaktadır. HHO ayrıca AB üyesi olmaya bir ülke (Old Dominion Üniversitesi/ABD) ile de karşılıklı anlaşmaya sahiptir.

  Avrupa Yüksek Öğretim Sahası ve Avrupa Araştırma Sahası’na entegre olmak suretiyle uluslar arası bir kurum haline gelmek HHO’nun önceliklerinden biridir. ERASMUS etkinlikleri açısından HHO’nun hedefi personelin ve öğrencilerin hem nitelik hem de niceliği arttırmaktır. AKTS uyum çalışmaları ve IP ve Çokdisiplinli Projelere katılım da bu çerçevede görülebilir. Bu hedefi gerçekleştirme adına aşağıdaki stratejiler takip edilmektedir:

  - Tüm HHO personelini ve öğrencileri Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen ERASMUS etkinlikleri ile ilgili faaliyet sonuçlarını duyurmak.

  - AKTS Ders Kataloğunu sürekli güncellemek.

  - Öğretim kadrosunu uluslar arası projeler düzenlemesini sağlamak.

  - Düzenli öğrenci ve öğretim elemanı toplantılarını teşvik etmek.

  HHO’nun halihazırda beş kurum ile anlaşması bulunmakta olup bu kurumlarla yedi personel hareketlilik etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu sayının arttırılması planlanmaktadır. Öncelikle, muhtemel sorunların önüne geçmek için önceden tedbirler alınacak olup bu kapsamda kurumlarla ve ulusal ajans ile yakın temas halinde bulunulacaktır. Aynı zamanda, değişim öğrencilerinin gelişimini de gözlemlemek maksadıyla da gerekli tedbirler alınacaktır.